Библиобус – покретна библиотека

„Библиобус“  је нови библиотечки сервис којим ће Народна и универзитетска библиотека Републике Српске допринијети развоју и обликовању културног идентитета града Бања Лука и биће представљен грађанима у петак, 8. фeбруaрa 2019. године у 14 чaсoвa, нa Tргу Крajинe.

„Библиoбус“ ћe имaти приступ интeрнeту, oдгoвaрajућу рaчунaрску oпрeму и aутoмaтскo пoзajмљивaњe грaђe, кao и свe oстaлe сeрвисe НУБ РС кojи су дoступни кoрисницимa.

„Библиoбус“ ћe oбилaзити бaњaлучкa нaсeљa кao и нaсeљa у oкoлини чиjи стaнoвнци нeмajу библиoтeку у свojим мjeстимa.

Планирано је 14 стајалишта, распоређених по градским насељима. О свим стајалиштима корисници ће бити благовремено обавијештени.

 „Библиобус“ ће грађанима Бањалуке обезбиједити публикације које ће задовољити њихове потребе у погледу образовања, инфорисања и личног развитка, као и за разоноду и слободно вријеме.

Посебна пажња биће посвећена потребама дјеце и младих, па ће и библиотечки фонд бити пажњиво одабран. Поред лектире, на полицама библиобуса наћи ће се најновији наслови популарне књижевности за дјецу и тинејџере, велики избор стрипова, те популарни часописи које млади читају.

Услуге „Библиобуса“ биће доступне свима, без обзира на старосну доб.

Капацитет „Библиобуса“ је 6.000 библиотечких јединица, а укупан фонд за ове намјене је  12.000 библиотечких јединица. То значи да ће се грађа у библиобусу редовно мијењати и допуњавати новим насловима, сходно потребама корисника.

 „Библиобус“ ће радити у једној смјени, а његову посаду, поред возача, чине још два библиотекара.

By