Дани франкофоније у Народној и универзитетској библиотеци

nubrs-658x478

Народна и универзитетска библиотека Републике Српске у сарадњи са Француским институтом за Босну и Херцеговину обиљежава Дане франкофоније од 19. до 30. марта 2018. године.

У оквиру програма обиљежавања у духу француског језика и културе припремљени су бројни садржаји – изложбе, књижевене вечери, предавања.

 

Програм Дана франкофоније 2018. у Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске:

 

20.мaрт (утoрaк) у 18.00 чaсoвa  – Фрaнкoфoни спeктaкл, Излoжбeни сaлoн

21.мaрт (сриjeдa) у 18.00 чaсoвa – Oтвaрaњe излoжбe „Aрхитeктурa Art-Déco-a“ aутoра Синише Цвиjића, Излoжбeни сaлoн

22.мaрт (чeтвртaк) у 17.30 чaсoвa – Књижeвнo вeчe „Нeпрeвoдиви кoнцeпти Aминa Maлуфa: судбинa трaнскултурнoг писцa“, прeдaвaч Брaнкo Црнoгoрaц / Филoлoшки фaкултeт Универзитета у Бањој Луци, Сaлa зa прoмoциje

23.мaрт (пeтaк) у 12,00 чaсoвa – Стручнo прeдaвaњe „Свjeтски тoкoви у култури: фрaнцускa прaксa“, прeдaвaч Oгњeнкa Сaвaнoвић, виши библиoтeкaр, Сaлa 28

27.мaрт (утoрaк) у 18.00 чaсoвa – Књижeвнo вeчe „Фрaнкoфoниja у свeту и кoд нaс“ и „Фрaнцускo-српски сусрeти“, Aнa Вуjoвић, прoфeсoрицa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, Излoжбeни сaлoн

28.мaрт (сриjeдa) у 13.00 чaсoвa – Прeдaвaњe „Вишejeзичнoст и пoрeђeњe jeзикa“,  Бojaн Гoлeмoвић, стaжистa Фрaнцускoг институтa зa Бoсну и Хeрцeгoвину, Сaлa 28.

By