Objavljen konkurs za sufinansiranje potreba u kulturi

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je Javni konkurs za sufinansiranje javnih potreba u kulturi Republike Srpske za 2019. godinu i Javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina u 2019. godini.

U skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju javnih potreba u kulturi Republike Srpske, raspisano je osam pojedinačnih konkursa iz oblasti kulture i umjetnosti koji se odnose na  kinematografiju i filmske festivale, na pozorišnu umjetnost, književne manifestacije, izdavačku djelatnost, muzičku i muzičko-scensku umjetnost, vizuelnu i multimedijalnu  umjetnost, kulturno nasljeđe i kulturno-umjetnički amaterizam te na kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina Republike Srpske.

Pravo podnošenja prijava na javni konkurs imaju pravna lica registrovana za obavljanje kulturno-umjetničke djelatnosti na teritoriji Republike Srpske, kao i javne ustanove kulture čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, i to isključivo sa projektima za koje je planirano više izvora finansiranja, vodeći pri tom računa da predviđeno sufinansiranje od strane Ministarstva prosvjete i kulture ne prelazi 70 odsto od ukupnog budžeta projekta.

Procjenu, stručno vrednovanje i bodovanje prijavljenih projekata, na osnovu posebnih kriterijuma propisanih za svaku oblast posebno te odredbi o načinu bodovanja projekata, vršiće stručne komisije koje će imenovati ministar prosvjete i kulture.

Podnosioci prijava svu potrebnu dokumentaciju treba da dostave u skladu sa odredbama svakog pojedinačnog konkursa i na obrascima koje je propisalo Ministarstvo prosvjete i kulture. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Više informacija o konkursu i samoj proceduri te najčešće postavljanim pitanjima sadrži Vodič kroz javne konkurse za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture i umjetnosti, koji je dostupan uz prateću dokumentaciju.

Svi konkursi, uz obavezne prateće obrasce za prijavu te obrasce za procjenu kvaliteta prijavljenih projekata, dostupni su na portalu Vlade Republike Srpske – na stranici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske (www.vladars.net) i na portalu eKultura (www.ekulturars.com).

Konkursi ostaju otvoreni 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 29. marta 2019. godine.

By