Crkva u Aranđelovu

U selu Aranđelovu, 25 kilometara udaljenom od Trebinja, nalazi se crkva posvećena Svetom Arhanđelu Mihailu.

Precizno vrijeme nastanka hrama se ne zna, ali, na osnovu stilskih odlika kao i slikarstva, datuje se u XVI vijek.

Crkva je jednobrodna, sa polukružnom apsidom. Zasvedena je poluobličastim svodom, uz dva poprečna ojačavajuća luka, a pokrivena je kamenim pločama.

U naosu i oltaru očuvane su freske iz prvih decenija XVII vijeka, veoma oštećene vlagom i nestručnim preslikavanjem. Analogije sa ovim slikarstvom nalazimo u crkvi na Petrovićima, kao i Velimlju i Grahovu.

Ovo izuzetno značajno slikarstvo danas je u veoma lošem stanju. Preventivni radovi na freskama su rađeni 2004. godine, a restauratorski tek predstoje.

By