Јавни позив за подношење захтјева за додјелу покровитељства Државне комисије за сарадњу БиХ с УНЕСКО-м и давање подршке за тражење покровитељства од стране УНЕСКО-а за 2019. годину

Објављује се јавни позив заинтересованим субјектима за подношење захтјева за додјелу покровитељства Државне комисије за сарадњу БиХ с УНЕСКО-м (у даљем тексту: Комисија), и давање подршке Комисије за тражење покровитељства од стране УНЕСКО-ау складу са Процедурама и критеријумима за подношење захтјева и додјелу покровитељства Државне комисије за сарадњу БиХ с УНЕСКО-м и давање подршке за тражење покровитељства од стране УНЕСКО-а (у даљем тексту: Процедуре).

Позив се објављује за активности заинтересованих апликанта које ће се реализовати у току 2019. године.

Додјела покровитељства Комисије не подразумијева финансијску помоћ нити правну обавезу Комисије ка активности и носиоцу активности, већ одобрење за коришћење логоа и назива Комисије за одабране активности из области које су у надлежности УНЕСКО-а.

Покровитељство УНЕСКО-а се додјељује као морална подршка изузетним активностима, и не подразумијева финансијску помоћ нити правну обавезу УНЕСКО-а ка активности и носиоцу активности.

Покровитељство се додјељује активности, а не организацији односно појединцу.

Организатор мора обезбиједити адекватну медијску видљивост кроз коришћење назива и логоа Комисије, односно УНЕСКО-а.

Назив и лого Комисије, односно УНЕСКО-а се могу користити само на материјалима везаним уз активности за које се даје покровитељство.

Покровитељство се додјељује на одређено вријеме, у зависности од трајања активности.

Државна комисија за УНЕСКО мора имати могућност активног учешћа у припреми и реализацији активности за коју се тражи покровитељство.

За активности које се периодично понављају, потребно је тражити покровитељство за сваки нови сегмент активности.

При подношењу захтјева потребно је јасно назначити предмет захтјева који може бити:

а)    захтјев за покровитељство Државне комисије БиХ за УНЕСКО (за активности које су од значаја у БиХ) и

б)    захтјев за подршку Комисије за покровитељство УНЕСКО-а (за активности регионалног и међународног карактера и значаја).

Захтјев за покровитељство Комисије се доставља на Обрасцу за подношење захтјева за покровитељство.

Образац за подношење захтјева за покровитељство Комисије се доставља на једном од службених језика у БиХ и уз образац је потребно доставити сљедећу овјерену документацију:

а) Рјешење о регистрацији подносиоца захтјева

б) Опис активности за које се тражи покровитељство с образложењем оправданости додјеле покровитељства и навођењем свих учесника и партнера у активностима

ц) Досадашње искуство подносиоца захтјева

д) Писма подршке надлежних институција у БиХ

е) Изјава да су обезбјеђена потребна финансијска средства за реализацију активности за које се тражи покровитељство

ф) Изјава под кривичном и материјалном одговорности да подносилац захтијева нема неизмирених обавеза из ранијих година.

Захтјев за подршку Комисије за тражење покровитељства УНЕСКО-а се доставља на обрасцу Patronage Request Form попуњеном на енглеском језику и уз образац се доставља сљедећа овјерена документација:

а) писмо-молба за покровитељство УНЕСКО-а на енглеском језику са преводом на један од службених језика у БиХ. Писмо је неопходно насловити на генералног директора УНЕСКО-а (Ms. Audrey Azoulay, Director-General)

б) Рјешење о регистрацији подносиоца захтјева

ц) Опис активности за које се тражи покровитељство с образложењем оправданости додјеле покровитељства и навођењем свих учесника и партнера у активностима

д) Досадашње искуство подносиоца захтјева

е) Писма подршке надлежних институција у БиХ

ф) Изјава да су обезбјеђена потребна финансијска средства за реализацију активности за које се тражи покровитељство

г) Изјава под кривичном и материјалном одговорности да подносилац захтијева нема неизмирених обавеза из ранијих година.

Одлука о додјели покровитељства Комисије и давању подршке Комисије за тражење покровитељства УНЕСКО-а доносиће се у складу са критеријумима дефинисаним у члану 4. и члану 5. Процедура, и на начин дефинисан чланом 2. став (4) Процедура.

Јавни конкурс је отворен до 1.10.2018. године. Неблаговремени и непотпуни захтјеви неће се узимати у разматрање.

 

Пројекти се достављају искључиво путем поште, у затвореној коверти, на адресу: Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине

Државна комисија БиХ за УНЕСКО

Трг БиХ 1

71 000 Сарајево

са назнаком: „Захтјев за покровитељство“

У случају директног слања захтјева УНЕСКО-у, мимо наведене процедуре, за исте се неће издавати писмо подршке Комисије, које је по процедури УНЕСКО-а неопходно да би захтјев био узет у разматрање.

Подношење захтјева не подразумијева добијање покровитељства. Коришћење логоа и назива Комисије, као и логоа и назива УНЕСКО-а није дозвољено без изричите писане сагласности Комисије или УНЕСКО-а.

 

By