Međunarodni festival mladog glumca Zaplet

Me­đu­na­rod­ni fe­sti­val mla­dog glum­ca Za­plet je manifestacija koju Gradsko pozorište Jazavac organizuje od 2009. godine. Od tada su organizovana tri „Zapleta“, na kojima su pred­sta­vljeni zna­čaj­ni­ auto­ri i pro­duk­ci­je sa­vre­me­ne umjet­nič­ke sce­ne regiona i šire. Svojim programom ,,Zaplet” ini­ci­ra i pro­mo­vi­še raz­li­či­te pri­stu­pe pozorištu, ši­ri gra­ni­ce kul­tur­nih iden­ti­te­ta i kre­i­ra ma­pu pro­fe­si­o­nal­nih kon­ta­ka­ta.

Festival „Za­plet” ta­ko­đe pod­sti­če raz­voj do­ma­će sce­ne iz­vo­đač­kih umjet­no­sti i do­pri­no­si nje­noj pot­pu­ni­joj afir­ma­ci­ji u evrop­skom, kao i ši­rem me­đu­na­rod­nom kon­tek­stu. Pro­gram fe­sti­va­la se odr­ža­va u pro­sto­ru Gradskog pozorišta Jazavac, ali i na raz­li­či­tim lo­ka­ci­ja­ma grada Banjaluke, po­zo­riš­nim kao i dru­gim jav­nim pro­sto­ri­ma. Fe­sti­val pra­te raz­li­či­ti pa­ra­lel­ni do­ga­đa­ji kao što su kon­cer­ti, okru­gli sto­lo­vi, iz­lo­žbe i su­sre­ti.

Put razvoja ovog festivala vodi ga u sam vrh najznačajnih manifestacija ovog karaktera u Republici Srpskoj.

Više informacija o festivalu na stranici Gradskog pozorišta Jazavac

By