Позоришни фестивали у Републици Српској

На Фестивалу позоришта за дјецу у Бањој Луци учествују искључиво професионални театри за дјецу из Европе и свијета, а који изводе представе различитих сценских форми као што су луткарска, драмска, улични театар, те експерименталне представе за дјецу и младе. Сваке године на Фестивалу учествују театри из десетак држава. У оквиру Међународног фестивала позоришта за дјецу сваке […]

Међународни фестивал луткарских позоришта за дјецу “Лут фест” Источно Сарајево заузима значајно мјесто у културној сцени Републике Српске. Лут фест је јединствен фестивал, који се одржава у градовима РС и Федерације. До сада су на фестивалу учествовала 94 позоришта из 24 земље. Фестивал се састоји из едукативног, такмичарског и пратећег програма који је уско везан за […]

Ме­ђу­на­род­ни фе­сти­вал мла­дог глум­ца За­плет је манифестација коју Градско позориште Јазавац организује од 2009. године. Од тада су организована три „Заплета“, на којима су пред­ста­вљени зна­чај­ни­ ауто­ри и про­дук­ци­је са­вре­ме­не умјет­нич­ке сце­не региона и шире. Својим програмом ,,Заплет” ини­ци­ра и про­мо­ви­ше раз­ли­чи­те при­сту­пе позоришту, ши­ри гра­ни­це кул­тур­них иден­ти­те­та и кре­и­ра ма­пу про­фе­си­о­нал­них кон­та­ка­та. Фестивал „За­плет” та­ко­ђе под­сти­че раз­вој до­ма­ће сце­не […]

Међународни фестивал малих сцена и монодраме (садашњи назив) основан је ратне 1995. године у тадашњој општини Српски Хаџићи Града Српско Сарајево и био је Фестивал једног глумца. Од године 1996. одржава се у Српском Новом Сарајеву (садашње Источно Ново Сарајево) односно у Српском Сарајеву (садашње Источно Сарајево). Добија назив Свесрпски фестивал – монодрама Српске. Организатор фестивала до […]
By