Rezultati javnih konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture i umjetnosti za 2017. godinu

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je danas rezultate Javnog konkursa za sufinansiranje javnih potreba u kulturi za 2017. godinu i rezultate Javnog konkursa za sufinansiranje kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina za 2017. godinu.

Konkursi su raspisani 16. juna ove godine a procjenu i stručno vrednovanje kvaliteta podnesenih projekata, a na osnovu kriterijuma navedenih u svakom pojedinačnom konkursu, izvršile su stručne komisije, imenovane rješenjem ministra za svaku oblast posebno. U skladu s tim, stručne komisije su predložile i rang-liste projekata za sufinansiranje.

U skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu, Ministarstvo će sufinansirati 92 projekta u iznosu od 499.500 maraka.  Iz oblasti muzičke i muzičko-scenske umjetnosti u svim kategorijama biće sufinansirano ukupno 28 projekata. U oblasti pozorišne produkcije biće podržano 8 projekata i 6 projekata u oblasti pozorišnih manifestacija. Takođe, Ministarstvo će sufinansirati 16 književnih manifestacija, 4 projekta u oblasti filmskih festivala, 7 projekata u oblasti vizuelne i multimedijalne umjetnosti i 23 projekta iz oblasti kulturno-umjetničkog amaterizma.

Rezultati Javnog konkursa za sufinansiranje projekata književno-umjetničkog stvaralaštva u oblasti izdavačke djelatnosti u 2017. godini biće naknadno objavljeni, s obzirom na to da je potreban duži vremenski period za procjenu i stručno vrednovanje izdavačkih projekata.

Prema rezultatima Javnog konkursa za sufinansiranje kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina za 2017. godinu Ministarstvo će sufinansirati 21 projekat u ukupnom iznosu od 40.000 maraka.

Pravo podnošenja prijava na konkurse imala su pravna lica registrovana za obavljanje kulturno-umjetničke djelatnosti u Republici Srpskoj i ustanove koje obavljaju djelatnost u oblasti kulture, a čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, odnosno pravna lica registrovana za obavljanje izdavačke djelatnosti u Republici Srpskoj te udruženja nacionalnih manjina registrovanih na lokalnom nivou i udruženja nacionalnih manjina od posebnog značaja za Republiku Srpsku.

By