Rezultati Javnog konkursa za sufinansiranje javnih potreba u kulturi za 2016. godinu

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je danas rezultate Javnog konkursa za sufinansiranje javnih potreba u kulturi za 2016. godinu i rezultate Javnog konkursa za sufinansiranje kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina za 2016. godinu.

U skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu, Ministarstvo će sufinansirati ukupno 73 projekta u oblasti kulture u ukupnom iznosu od 319.500 maraka.
Prema rezultatima Javnog konkursa za sufinansiranje kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina za 2016. godinu, Ministarstvo će sufinansirati 22 projekta u ukupnom iznosu od 30.000 maraka
Procjenu i stručno vrednovanje kvaliteta podnesenih projekata, a na osnovu opštih i posebnih kriterijuma navedenih u svakom pojedinačnom konkursu, izvršile su stručne komisije, imenovane rješenjem ministra za svaku oblast posebno. U skladu sa tim, stručne komisije su predložile i rang-liste projekata za sufinansiranje.
Iz oblasti muzičke i muzičko-scenske djelatnosti koja se odnosi na zaštitu i njegovanje kulturnog nasljeđa biće sufinansirano 11 projekata te 11 projekata iz ove oblasti koji se odnose na savremeno stvaralaštvo. U oblasti pozorišne produkcije biće sufinansirana tri projekta i pet projekata u oblasti pozorišnih manifestacija. Takođe, biće sufinansirano sedam književnih manifestacija, zatim dva projekta u oblasti filmskih festivala i osam projekata u oblasti likovne i primijenjene umjetnosti, dizajna i arhitekture. U oblasti izdavačke djelatnosti biće sufinansirano 26 projekata.
Pravo podnošenja prijava na konkurse imala su pravna lica registrovana za obavljanje kulturno-umjetničke djelatnosti u Republici Srpskoj i ustanove koje obavljaju djelatnost u oblasti kulture, a čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, odnosno pravna lica registrovana za obavljanje izdavačke djelatnosti u Republici Srpskoj te udruženja nacionalnih manjina registrovanih na lokalnom nivou i udruženja nacionalnih manjina od posebnog značaja za Republiku Srpsku.

By