Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа основан је 1976. године, тада као регионални завод, да би послије потписивања Дејтонског споразума, 1995. године, био организован на републичком нивоу. Својим дјеловањем, Завод покрива сву територију Републике Српске, а налази се се под надлежношћу Министарства просвјете  и културе.

Завод има континуиран задатак да евидентира, заштити, те да води централни регистар културних, историјских и природних споменика. Стручњаци завода врше стално рекогносцирање терена, истраживање и валоризацију непокретних архитектонских, сакралних и профаних објеката, археолошких налазишта, објеката народног градитељства, гробаља, јавних споменика, природних богатстава и просторних цјелина.

Такође, Завод се бави и истраживањем и промоцијом културног, историјског и природног насљеђа Републике Српске, које је и интегрални дио европског насљеђа.

Активности Завода су финансиране из буџета Републике Српске, а повремено донацијама и пословима које обавља сам Завод.

Завод има сталну сарадњу са одговарајућим институцијама у области заштите насљеђа, као што су Завод за заштиту споменика Републике Србије, Институт за заштиту природе Републике Србије, Музеј Републике Српске, Музеј савремене умјетности, Универзитет у Бањој Луци и друге.

Активности

Очување културног и природног насљеђа:

 • евидентирање насљеђа
 • прикупљање документације
 • валоризација култутрних и природних добара
 • приједлози рјешења за проглашење споменика културе

Заштита културног и природног насљеђа:

 • израда пројеката, елабората и студија за заштиту културних и природних добара
 • извођење археолошких теренских радова
 • извођење конзерваторско-рестаураторских радова
 • пружање помоћи при просторном планирању
 • помоћ при извођењу радова на културно-историјским и природним добрима
 • издавање рјешења о предузимању мјера техничке заштите и сагласности на пројекте, која су везана за очување и ревитализацију добара

Остале активности:

 • Издавање дозвола за извоз културно-умјетничких дјела
 • Размјена информација између свих релевантних институција у
  Босни и Херцеговини и Европи
 • Популаризација насљеђа, те науке и научне етике у областима које се баве истраживањем и заштитом насљеђа

Контакт

Вука Караџића 4 /VI, 78 000 Бања Лука
Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: +387 (0)51 247 419
Факс: +387 (0)51 247 54
rzzzs@blic.net
www.nasljedje.org

By