Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske

Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske, ili skraćeno CBSSRS, namijenjena je opštem obrazovanju, informisanju i zadovoljavanju kulturnih potreba slijepih i slabovidih lica, kao i razvoju i unapređenju bibliotečke djelatnosti u Republici Srpskoj.

Osnovne i dodatne djelatnosti i zadaci biblioteke

Biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske se, osim svojom osnovnom djelatnošću prikupljanja, obrade i izdavanja bibliotečke građe u korisnicima dostupnim formatima, bavi i izdavačkom djelatnošću, koja obuhvata štampanje brajevih knjiga i časopisa te tonsko snimanje, obradu i umnožavanje knjiga i časopisa u zvučnom mp3 formatu. Takođe u prostorijama Biblioteke vrši se obuka slijepih i slabovidih lica iz mnogih oblasti korisnih za njihovu veću integraciju u društvo, kao što su učenje brajevog pisma, informatička obuka i sl. Biblioteka je i mjesto gdje se održavaju i različite manifestacije kulturno-zabavnog karaktera.

Zašto je potrebna biblioteka za slijepe?

U Republici Srpskoj živi preko dvije hiljade slijepih i slabovidih osoba, koje polazeći od toga da su “svi ljudi po prirodnom pravu jednaki” teže punom i efektivnom učešću i uključenosti u društvo, ravnopravnosti  i ostvarenju svojih prava. Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, koja je usvojena u decembru 2006. godine na Plenarnoj sjednici Generalne skupštine UN, a koja promoviše zaštitu prava i dostojanstva osoba sa invaliditetom, između ostalog ističe značaj pristupačnosti obrazovanju i informacijama. U članu 4 ove konvencije, u kome se govori o opštim obavezama država članica, insistira se na promovisanju i dostupnosti  korištenja novih tehnologija, uključujući informacijske i komunikacijske tehnologije podesne za osobe sa invaliditetom. Kulturna prava, kao jedna od temeljnih ljudskih prava, uključuju pravo na obrazovanje i uživanje u beneficijama kulturne slobode i naučnog progresa.

Slijepe i slabovide osobe nisu u mogućnosti da prate uobičajenu štampanu literaturu, od dnevne štampe, novina, časopisa, do knjiga, udžbenika. Iste je potrebno učiniti dostupnim i pristupačnim slijepim i slabovidim licima u skladu sa članom 9 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. U tome se ogleda glavna svrha naše ustanove: omogućiti slijepim i slabovidim licima širom Republike Srpske i okruženja da nesmetano uživaju pristup kulturnim materijalima u pristupačnim formatima.

Kontakt

Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica RS
Frane Supila 31 F, 78 000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel.: (+38751) 344 538, 344 530
Faks: (+38751) 344 531
bsrs@bsrs.rsbsrs@bsrs.rs.ba
www.bsrs.rs

By