Strategija razvoja kulture Republike Srpske 2017-2022

Strategija razvoja kulture Republike Srpske 2017-2022 usvojena je na Dvadesetoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 20. jula 2017. godine.

U pitanju je dokument kojim se želi unaprijediti cjelokupni kulturni sistem, uzimajući u obzir činjenicu da Republika Srpska treba da bude društvo zasnovano na znanju, kreativnosti, stvaranju i učenju koje povezuje sve nivoe i vrste kulture u jednu harmoničnu, transparentnu cjelinu utemeljenu na pozitivnim načelima i ciljevima i u najboljem interesu svih njenih građana.

U narednih pet godina namjera je stvoriti uslove za nesmetan rad i razvijanje, te profesionalizaciju kako kulture i umjetnosti tako i samih umjetnika koji je stvaraju, osnažiti i popularizovati stvaralaštvo,  umjetničku produkciju, ali i kulturnu baštinu, a zatim i aktivno učestvovati u razvoju publike kao integralnog, neodvojivog dijela sociokulturnog lanca. Pored toga, ovaj dokument potencira međunarodnu saradnji i internacionalizaciju, odnosno prisustvo naših umjetnika na međunarodnoj kulturnoj sceni, kao i koncept pružanja mogućnosti svim ustanovama, organizacijama i umjetnicima ovog entetiteta da se uključe u aktivno razvijanje kvalitetnih i kreativnih programa, a kroz saradnju sa našim jedinicama lokalne zajednice.

Osnovna namjera ovog strateškog dokumenta je, dakle, da se na jedinstven način stvori okvir i pravac kretanja za dalje djelovanje u kulturi, neophodan za sprovođenje kulturne politike, odnosno za donosioce odluka, ali i za sve one koji kulturu stvaraju i one koji je konzumiraju. Vršeći ispitivanje tri osnovna elementa: rad institucija i javnih ustanova kulture, umjetnici i publika –  tokom više od godinu dana, mapirani su i istraženi problemi, te ključni strateški izazovi iz kojih su i proistekli mogući pravci djelovanja, sumirani u pet opštih ciljeva:

  1. Uspostavljanje sistema transparentne kulturne politike
  2. 2. Visok stepen umjetničke produkcije i profesionalizacija
  3. 3. Kulturna pismenost (medijska, pozorišna, filmska…) u zajednici-aktivna publika
  4. 4. Internacionalizacija i prisustvo na međunarodnoj sceni
  5. 5. Decentralizacija

Važno je naglasiti da se Strategija razvoja kulture 2017-2022 donosi u vrijeme velikih društvenih, ekonomskih, kulturnih i demografskih promjena, kada je svako procjenjivanje o stvaranju boljeg društva imperativ, a samim tim i promišljanje o kulturi i umjetnosti, te kulturnom sistemu, čiji bi cilj trebalo da bude preuzimanje ključne uloge u razvoju društva, kao potencijalnog resursa za razvoj ekonomije, turizma, privrede i svih drugih aspekata tog društva, ali i njegovog identiteta.

Pored izrade samog dokumenta Strategije razvoja kulture Republike Srpske 2017-2022, Ministarstvo prosvjete i kulture je, u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, sprovelo i detaljno istraživanje i analizu kulturnih potreba građana Republike Srpske, što je ujedno i prvo sprovedeno istraživanje ovog tipa, a čiji rezultati su dostupni na veb stranici Ministarstva (Istraživanje kulturnih potreba stanovnika Republike Srpske).

PDF dokument – Strategija razvoja kulture Republike Srpske 2017-2022

By