Crkva Svetog Nikole u Trijebnju

Crkva Svetog Nikole u Trijebnju nalazi se između Stoca i Mostara, i udaljena je 15 kilometara od Stoca.

Podignuta je 1534. godine kao zadužbina vojvode Radoja Hrabrena, jednog od članova porodice Miloradović – Hrabren.

Crkva sv. Nikole bila je jednobrodne osnove sa pjevnicama na južnoj i sjevernoj strani, apsidom na istoku i zvonikom koji je podignut u XIX vijeku. Bila je ozidana kamenim kvaderima. Crkva je duga 9,6 metara a široka 5,7 metara.

Trijebanjske freske radio je nepoznati živopisac – dobar umjetnik. Kvalitet njegovog rada je još značajniji ukoliko se prihvati datovanje u četvrtu deceniju XVI vijeka. Trijebanjska crkva je odisala umjetnošću visokog stila, što daje pravo takvoj tvrdnji.

Crkva sv. Nikole je uništena miniranjem, 1996. godine. Velika količina fragmenata fresaka nalazila se u šutu, a malo oslikanih je ostalo na urušenim zidovima. Crkva u Trijebnju arhitektonski je obnavljana od 2007 – 2009. godine. Prilikom građevinske obnove rađeni su i konzervatorski radovi na spasavanju fragmenata fresaka sa ostataka zidova, kao i sa urušenih kamenih blokova. U narednom periodu radiće se veoma komplikovan zahvat vraćanja restaurisanih fresaka na njihovu prvobitnu poziciju na zidove u crkve.

By